IZI-DRIVE - גישת איזי דרייב

איציק מתתיהו

 מורה הנהיגה שלך להצלחה 052-8655666

גישת איזי דרייב מורכבת משלושה חלקים מרכזיים

ניתוח התנהגות התלמיד כדי לזהות כשלים תפיסתיים וליקויי נהיגה וליקויי לימוד

:התאמת הכלים המצויים בגישת איזי דרייב לתלמיד לאורך כלל שיעורי הנהיגה, לדוגמה

א. פתרונות לכשליים בתפיסת המרחב - תכנון הנהיגה במרחב של הכביש

ב. בעיות אומדן רוחב ומרחקים - בדרך כלל גורם להצמדות לימין

ג. התמודדות עם קשיים בחניית הרכב

ד. הפחתת רמת החרד�� מהדרך ומהכביש

ה. התמודדות עם מצבי חרום והיכולת לצפות מצבי חרום בטרם עת


מעקב אחר התקדמות בהתאם למטרות הלמידה וחזרה על השלבים הקודמים עד להצלחה מלאה ועמידה בכל מטרות הלמידה

א. תפעול נכון של הרכב

ב. מיקום בדרך

ג. השתלבות בתנועה בכביש תוך ציות לתמרורים

ד. משימות נהיגה מיוחדות

שילוב של גישה זו יחד עם מעבר על מסלולי נהיגה נפוצים של בוחנים וכן מסלולים קשים אף יותר מביאים את התלמידים להצלחה בטסט וכן לנהיגה נכונה לחיים